Pysäköinti 2.0

Pysäköinti osana kaupunkikehitystä

Mistä hankkeessa on kyse?

Pysäköinti 2.0 on kuuden suomalaisen kaupungin (Hyvinkää, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku), Liikenneviraston, Kuntaliiton sekä Ympäristöministeriön tilaama hanke, jossa kootaan parhaimpia pysäköinnin käytäntöjä eurooppalaisista case-kaupungeista. Tutkimuksen tarkoituksena on selkeyttää pysäköinnin roolia osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Pysäköinnin suunnittelu ei ole vain liikennesuunnittelua, vaan sen ulottuvuudet yltävät aina laajoihin, esimerkiksi ilmastollisiin ja kaupunkikuvallisiin haasteisiin. Hankkeessa tuodaan myös esille kuinka päättäjiä voidaan vakuuttaa pysäköinnin suuresta  merkityksestä kaupunkien rakenteelle, viihtyisyylle ja elinvoimaisuudelle.

 

 

Hankkeen tausta

Useissa suomalaisissa kunnissa on viime vuosina py­ritty ohjaamaan pysäköinnin suunnittelua laatimalla pysäköintistrategioita sekä uusia pysäköintinormeja. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ovat tasapainotelleet muun muassa kestävän liikenne­järjestelmän, keskustan ja asuinalueiden saavutetta­vuuden, tiiviin rakentamisen sekä elinkeinoelämän tarpeiden mukana. Pysäköinnin ohjaamisen keinot aiheuttavat aina vastustusta. Pitkäntähtäimen suun­nitelmien vieminen käytäntöön on haastavaa eikä toimenpiteiden vaikutuksia voida helposti arvioida.

Pysäköintijärjestelmä on keskeinen osa kestävää lii­kennejärjestelmää. Kulkuväline valitaan usein kotio­vella, minkä vuoksi auto- ja pyöräpysäköinnin sekä joukkoliikennepysäkkien sijoittelulla on merkitystä kulkutavan valintaan. Toimivalla liityntäpysäköinnillä voidaan isommilla kaupunkiseuduilla vähentää kes­kustaan suuntautuvia automatkoja, ja sujuvalla pysä­köinnin saavuttamisella vähennetään turhaa liiken­nettä, joka aiheutuu pysäköintipaikan etsimisestä.

Pysäköinnin suunnittelu onkin haasteellista työtä. Tii­vistyvä kaupunkirakenne, normien uudistaminen, eri osapuolten vaatimukset, rahoitusmallit, talvi ja mo­net muut tekijät tuottavat jatkuvasti harmaita hiuk­sia pysäköinnin suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Työn tavoitteet

  1. Pysäköinnin roolin kirkastaminen liikennejärjes­telmän osana.
  2. Hyvien käytäntöjen yhteen kokoaminen pysä­köinnin suunnitteluun liittyen.
  3. Pysäköintijärjestelmän kehitys- ja päätöksenteko­prosessin sujuvoittaminen ja parantaminen.
  4. Eri toimijoiden roolien selkiyttäminen pysäköin­nin suunnittelussa ja hallinnoinnissa sekä ideoiden synnyttäminen ja keskustelun herättä­minen uusien ratkaisujen käyttöönottamisesta.
  5. Erilaisten Suomeen soveltuvien pysäköintiratkai­sujen ja -mallien tarkastelu.
  6. Pysäköinnin suunnitteluosaamisen lisääminen ja tietoisuuden kasvattaminen erilaisista pysäköinti­ratkaisuista ja pysäköinnin vaikutuksista.
  7. Suomalaisen kaupunkiverkoston vahvistaminen ja tiedonvaihdon lisääminen kaupunkien välillä.

Työssä vastataan kysymyksiin

  • Millaiseen tulevaisuuteen teemme tänään pysä­köintiratkaisuja?
  • Miten olemassa olevia ongelmia pysäköinnin jär­jestämisessä on ratkaistu eurooppalaisissa edelläkä­vijäkaupungeissa?

Hankkeen eteneminen 2018-2019

Tarvekartoitus

Ensimmäisenä kartoitetaan suomalaisten kaupunkien tarpeet, joiden perusteella valitaan eurooppalaiset kohdekaupungit.

Tutkimus

Tutkimusvaiheessa kootaan tietoa kohdekaupungeista haastatteluiden, olemassa olevien aineistojen ja havainnoinnin avulla.

Analyysi

Analysoinnissa keskitytään arvioimaan kohdekaupunkien pysäköintipolitiikkaa ja -järjestelmää. Tieto kootaan visuaalisesti ja havainnollisesti verkkosivuille.

Sovellus Suomessa

Parhaimpia eurooppalaisia pysäköinnin käytäntöjä sovelletaan Suomen kaupunkeihin.

Yhteistyökumppanit

Eurooppalaiset kohdekaupungit

Casekaupungit-01

Tiimi

Aikataulu

Close Menu